RODO

Polityka prywatności

Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy z siedzibą w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4, 31-058 Kraków, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę witkm.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Administratorem danych jest Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy z siedzibą w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4, 31-058 Kraków, tel. 12 422 88 77, email: wydawnictwo@witkm.pl zwany dalej Administratorem.

Informacje o użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Administrator wykorzystuje zebrane dane do celów administrowania serwisem, w celu przedstawienia oferty oraz w celach kontaktowych.

Przetwarzanie danych przez Administratora polegać będzie na przesyłaniu zamówień, nie wykorzystuje danych do przesyłania reklam.

W formularzu rejestracyjnym należy podać wskazane dane, w tym imię, nazwisko, dokładny adres (wysyłki), telefon, e-mail, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach wskazanych szczegółowo poniżej. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwia realizację usługi.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach komercyjnych realizacji zamówień internetowych. 

Państwa dane przekazywać będziemy jedynie podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. kurierom Poczty Polskiej i UPS, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i finansowe.

Po zakończeniu realizacji zamówienia (umowy) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczenia wszelkich spraw związanych lub wynikających z umowy. W przypadku nie zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego żądania.

W celach zagwarantowania należytego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania Pani/ Pana danych osób konieczne jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez WITKM.

Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Oświadczenia i wszelkie korespondencje w tym zakresie proszę kierować – w formie pisemnej – na adres siedziby ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, ul. Stradomska 4; 31-058 Kraków, e-mail: iodo@misjonarze.pl 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na terenie Polski, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem.

Administrator nie przekazuje powierzonych mu danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu innemu podmiotowi oraz nie planuje tego w przyszłości.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz politykę prywatności jakichkolwiek stron internetowych, do których odnośniki mogą znajdować się na stronie witkm.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany warunków polityki prywatności stosowanej w serwisie.